Tanácshatározatok

23/04/2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor

23/04/2019 Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor din Comuna Cetariu

23/04/2019 privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019

23/04/2019 Privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer din zona 1B Oradea

23/04/2019 privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară

23/04/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE

23/04/2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casa parter

23/04/2019 Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2018

23/04/2019 Privind aprobarea bugetului din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

23/04/2019 aprobarea bugetului

23/04/2019 procesul verbal al şedinţei anterioare

23/04/2019 ordinea de zi

23/04/2019 privind alegerea preşedintelui de şedintă

21/02/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014

21/02/2019 privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare și a tarifelor

21/02/2019 Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2019

21/02/2019 Privind însușirea modificării domeniului public al UAT Cetariu și aprobarea raportului de evaluare privind estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale, aflate în Domeniul public al Comunei Cetariu județul Bihor

21/02/2019 Privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţămănt care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 în Comuna Cetariu

21/02/2019 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

21/02/2019 Ordinea de zi

21/02/2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

09/01/2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2018

09/01/2019 procesul verbal al ședinței anterioare

09/01/2019 ordinea de zi