Primăria Cetariu județul Bihor

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

23/12/2019 Privind complectarea HCL nr.49/2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2019 din pădurea proprietate publică a Comunei Cetariu , a modului de valorificare și a metodologiei de calcul a prețurilor de refe

23/12/2019 Rectificarea bugetului

23/12/2019 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

23/12/2019 ordinea de zi

13/12/2019 Rectificarea bugetului

13/12/2019 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

13/12/2019 Ordinea de zi

26/11/2019 Privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţămănt care va funcţiona în anul şcolar 2020/2021 în Comuna Cetariu

26/11/2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

26/11/2019 privind aprobarea suprafeței nr. cad.50818 Tăutelec conform măsurătorilor

26/11/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei CETARIU, județul Bihor

26/11/2019 privind constituirea echipei mobile care asigură intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Cetariu

26/11/2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatii de atribuire a contractului de delegare , a proiectului de contractului de delegare, a tarifelor de transport, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de tr

26/11/2019 Procesul verbal al ședinței anterioare

26/11/2019 Ordinea de zi

15/10/2019 privind aprobarea programului de circulație a traseurilor autobuzelor aferente liniilor • 721 Oradea-Paleu-Uileacul de Munte-Cetariu • 722, Oradea-Paleu-Uileacul de Munte-Cetariu-Tăutelec-Șișterea-Șușturogiu

15/10/2019 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cetariu

15/10/2019 ordinea de zi

15/10/2019 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

15/10/2019 Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în cursul anului 2019 din pădurea proprietate publică a Comunei Cetariu , a modului de valorificare și a metodologiei de calcul a prețurilor de referință a masei lemnoase

02/10/2019 aderarea comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomuntară Transregio

02/10/2019 alegerea presedintelui de sedinta

02/10/2019 rectificarea bugetului

02/10/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea de nr. Cadastral pentru drumurile din Cetariu

02/10/2019 procesul verbal al sedintei anterioare

02/10/2019 ordinea de zi

14/08/2019 Privind aprobarea ajustarii incepand cu data de 01.08.2019 a tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. Compania Reosal S.A.in comuna CETARIU

14/08/2019 procesul verbal al şedinţei anterioare

14/08/2019 Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local - comuna Cetariu

14/08/2019 rectificarea bugetului

14/08/2019 ordinea de zi

07/06/2019 Privind aprobarea ocupării domeniului public cu conductele de apă și canalizare, energie electrică

07/06/2019 privind modificarea si completarea HCL 42/05.09.2017 Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”ÎNFIINȚARE CENTRU AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CETARIU, JUDEȚUL BIHOR

07/06/2019 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL NORD VEST SA

07/06/2019 privind acordare de mandat Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest

07/06/2019 privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL

07/06/2019 privind înscrierea dreptului de proprietate în carte funciară a Comunei Cetariu și atribuirea de nr. Cadastral pentru drumurile din Cetariu

07/06/2019 rectificare buget

07/06/2019 procesul verbal al şedinţei anterioare

07/06/2019 ordinea de zi

23/04/2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor

23/04/2019 Privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor din Comuna Cetariu

23/04/2019 privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019

23/04/2019 Privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer din zona 1B Oradea

23/04/2019 privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară

23/04/2019 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la DOCUMENTUL DE POZIŢIE

23/04/2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casa parter

23/04/2019 Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2018

23/04/2019 Privind aprobarea bugetului din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

23/04/2019 aprobarea bugetului

23/04/2019 procesul verbal al şedinţei anterioare

23/04/2019 ordinea de zi

23/04/2019 privind alegerea preşedintelui de şedintă

21/02/2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 228/23.07.2014

21/02/2019 privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare și a tarifelor

21/02/2019 Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2019

21/02/2019 Privind însușirea modificării domeniului public al UAT Cetariu și aprobarea raportului de evaluare privind estimarea valorii juste a imobilizărilor corporale, aflate în Domeniul public al Comunei Cetariu județul Bihor

21/02/2019 Privind aprobarea reţelei Unităţilor de învăţămănt care va funcţiona în anul şcolar 2019-2020 în Comuna Cetariu

21/02/2019 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare

21/02/2019 Ordinea de zi

21/02/2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

09/01/2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2018

09/01/2019 procesul verbal al ședinței anterioare

09/01/2019 ordinea de zi